Translations

Scroll to the top

Kapittel 16: Tidstapforsikring

 • § 16-1. Hovedregler om assurandørens ansvar

  Forsikringen omfatter tap som skyldes at fartøyet helt eller delvis har vært ute av inntektsgivende virksomhet på grunn av skade på fartøyet, såfremt skaden er erstatningsmessig etter Planen, eller ville ha vært det dersom det ikke hadde vært avtalt egenandel, jfr. § 12-18. Er kaskoforsikringen tegnet på andre vilkår enn Planen, og disse vilkårene er skriftlig akseptert av assurandøren, skal reglene i Planens kapitler 10-12 erstattes med de korresponderende vilkårene i vedkommende forsikring ved vurderingen av om skaden er erstatningsmessig. 

  Forsikringen omfatter også tap som skyldes at fartøyet helt eller delvis er ute av inntektsgivende virksomhet:

  • fordi det er grunnstøtt,
  • fordi det som følge av fysisk innestengning (bortsett fra innestengning på grunn av is) er forhindret fra å forlate en havn eller et lignende avgrenset område, eller
  • som følge av tiltak for å berge eller fjerne skadet last, eller
  • som følge av en begivenhet som er dekningsmessig i felleshavari i henhold til York-Antwerpen reglene 2016

  Assurandørens ansvar for tidstap som følge av et enkelt havari og for det totale tidstap som følge av havarier inntruffet i forsikringstiden, er begrenset til forsikringssummen per døgn multiplisert med det antall erstatningsdager per havari og i alt som er angitt i forsikringsavtalen.

  Alt inntektstap som er omfattet av forsikringen reduserer omfanget av assurandørens ansvar fra og med skadedatoen på fartøyet. Forsikringsavtalen vil dog automatisk tre i kraft igjen med den opprinnelige ansvarssummen mot en tilleggspremie på 100 % av den avtalte premien for vedkommende fartøy, beregnet pro rata basert på opprinnelig ansvarssum og uten hensyn til tid.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-1. Main rules regarding the liability of the insurer

  This provision was amended in the 2003 version. The Commentary was amended in the 2013 Plan.  Further amendments were made in the 2019 Version. Sub-clause 1, first sentence, contains the main rules regarding the insurer’s liability under the loss-of-hire insurance, which require “damage to the...

 • § 16-2. Totaltap

  Assurandøren svarer ikke for tidstap som følge av et havari som gir sikrede rett til totaltapserstatning etter kapittel 11 eller etter de korresponderende vilkårene i den kaskoforsikringen som gjelder for fartøyet i henhold til § 16-1 første ledd annet punkt. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-2. Total loss

  This Clause was amended in the 2003 version. The provision states a fundamental principle of loss-of-hire insurance: the insurance does not cover loss of time resulting from the total loss of the ship. Such loss of time can occur in two different connections. Firstly, considerable time may elapse...

 • § 16-3. Hovedregel om beregning av erstatningen

  Erstatningen fastsettes på grunnlag av den tid fartøyet har vært ute av inntektsgivende virksomhet (tidstapet) og inntektstapet per døgn (dagsbeløpet).  Tidstap som er inntrådt før begivenhetene beskrevet i § 16-1 har inntruffet, erstattes ikke.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-3. Main rule for calculating compensation

  The first sentence states the main rule for calculating compensation, and provides that compensation is to be determined on the basis of the time during which the ship has been out of operation and the loss of income per day. The method of calculation indicated must be used even when the loss of...

 • § 16-4. Beregningen av tidstapet

  Tidstapet angis i dager, timer og minutter. Tid hvor fartøyet bare delvis har vært ute av inntektsgivende virksomhet, omregnes til tilsvarende tid med full driftsstans.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-4. Calculation of the loss of time

  The Clause was editorially amended in the 2019 Version by moving sub-clause 2 to Cl. 16-1, sub-clause 3, cf. the commentary to this Clause. This provision supplements Cl. 16-3, and lays down further rules for calculating loss of time once the extent of the time lost has been established. ...

 • § 16-5. Dagsbeløpet

  Sikredes inntektstap per døgn (dagsbeløpet) skal settes lik frakten pr. døgn i henhold til den løpende fraktavtale, med fradrag av utgifter som sikrede har eller burde ha spart som følge av at fartøyet ikke har vært i regulær drift.

  Hvis fartøyet er usluttet, beregnes dagsbeløpet på grunnlag av de gjennomsnittlige fraktrater for fartøy av vedkommende type og størrelse i det tidsrom fartøyet er ute av inntektsgivende virksomhet.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-5. The daily amount

  The provision lays down rules for calculating the daily amount under open policies, i.e. policies that do not specify any agreed value for the daily amount. As mentioned in the Commentary on Cl. 16-3, the “daily amount” is the insurable value of the assured’s loss of income per day. In practice,...

 • § 16-6. Avtalt dagsbeløp

  Hvis det i forsikringsavtalen er angitt at inntektstapet skal erstattes med et bestemt beløp pr. døgn, anses beløpet som avtalt dagsbeløp, hvis ikke noe annet klart fremgår av forholdene.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-6. Agreed daily amount

  In 2016 the word “assessed” was replaced with “agreed” corresponding with the amendment to Cl. 2-3.  The provision regulates the agreed daily amount. As mentioned under Cl. 16-5, the daily amount is usually agreed; the reason for doing so is to avoid difficulties in calculating the daily amount...

 • § 16-7. Egenandelsperiode

  For hvert enkelt havari fastsettes en egenandelsperiode som regnes fra tidstapets begynnelse og varer inntil tidstapet som følge av havariet, beregnet etter regelen i § 16-4 annet punkt, er nådd opp i den egenandelsperiode som er angitt i forsikringsavtalen. Tidstap i egenandelsperioden erstattes ikke av assurandøren.

  Skade som skyldes hårdtvær eller gange i is, og som er oppstått i tiden fra avgangen fra en havn til anløpet av den neste, regnes som ett enkelt havari. 

  Er det avtalt separat egenandelsperiode for maskinskade gjelder § 12-16 tilsvarende .   

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-7. Deductible period

  Sub-clause 3 was amended in the 2007 version. The Clause is otherwise identical to the 2003 version. Sub-clause 1 has been simplified, but the substantive content is unchanged. The first sentence of sub-clause 1 provides that a deductible period, stated in the insurance contract, shall be...

 • § 16-8. Besiktelse av skadene

  Bestemmelsen i § 12-10 gjelder tilsvarende for denne forsikring.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-8. Survey of damage

  The provision refers to the rules for survey of damage in Cl. 12-10 of the Plan. The reference also applies even if the hull insurance has been effected on conditions other than those of the Plan with the written consent of the insurer. Consequently, any survey rules in the differing standard...

 • § 16-9. Valg av reparasjonssted

  Assurandøren kan forlange at det blir innhentet anbud på reparasjonsarbeidet fra de verksteder han ønsker.  Hvis sikrede ikke innhenter slike anbud, kan assurandøren gjøre det.

  Har sikrede på grunn av særlige omstendigheter rimelig grunn til å motsette seg at reparasjonen blir utført ved et av de verksteder som har gitt anbud, kan han kreve at anbudet fra dette verksted settes ut av betraktning.

  Sikrede bestemmer hvilket verksted som skal benyttes. Assurandørens ansvar er likevel begrenset til tidstapet etter det anbud som ville ha medført det minste tidstap av de anbud som sikrede ville ha kunnet kreve dekket under kaskoforsikringen. Velger sikrede dette verkstedet, skal erstatningsoppgjøret bygge på det faktiske tidstapet, selv om dette er større enn hva anbudet forutsatte. Er kaskoforsikringen tegnet på andre vilkår enn Planen, og disse vilkårene er skriftlig akseptert av assurandøren, er assurandørens ansvar begrenset til tidstapet etter det anbud som ville ha medført det minste tidstap pluss en halvpart av det ytterligere tidstap som oppstår. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-9. Choice of repair yard

  Sub-clause 3 was amended in the 2003 version. This provision regulates the right of the assured to choose a repair yard and the consequences his choice of yard has for the extent of the loss-of-hire insurer’s liability. Sub-clauses 1 and 2 concern the invitation of tenders on which to base the...

 • § 16-10. Forseiling til verksted o.l.

  Tidstap ved forseiling til verksted belastes den gruppe arbeider som har nødvendiggjort forseilingen.   

  Hvis forseiling til verkstedet var nødvendiggjort av mer enn en gruppe arbeider, fordeles forseilingstiden i forhold til den tid hver gruppe arbeider ville ha krevet hvis de var utført separat. Forseiling i egenandelsperioden fordeles ikke.

  Reglene i første og annet ledd gjelder også for tidstap ved besiktelser, innhenting av anbud, tankrengjøring, venting for selve reparasjonen og lignende forhold som er nødvendige for at arbeidet skal kunne utføres.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-10. Removal to the repair yard, etc.

  The wording of this Clause was amended in the 2013 Plan. The terms “class of repairs” and “class of work” has been replaced with “category of repairs” and “category of work” in order to make the Plan´s use of terms consistent. The provision regulates the insurer’s liability for loss of time in...

 • § 16-11. Ekstraomkostninger anvendt for å spare tid

  Assurandøren svarer for ekstraomkostninger ved midlertidige reparasjoner og ved ekstraordinære tiltak, iverksatt for å avverge eller begrense tidstap som forsikringen omfatter, i den utstrekning disse ekstraomkostninger ikke skal dekkes av fartøyet kaskoassurandør. Er kaskoforsikringen tegnet på andre vilkår enn Planen, og disse vilkårene er skriftlig akseptert av assurandøren, får reglene i § 16-1 første ledd annet punkt anvendelse.   

  Assurandøren svarer likevel ikke utover det beløp han skulle ha betalt dersom foranstaltningene ikke var blitt foretatt.

  Dersom tid spares for sikrede, skal han bære en andel av ekstraomkostningene i forhold til  den tid som spares for hans regning.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-11. Extra costs incurred in order to save time

  The commentary was amended in the 2019 Version.  This provision regulates the liability of the loss-of-hire insurer for costs incurred in order to save time, and must be seen in connection with the provision in Cl. 4-7 regarding compensation for the costs of measures to avert or minimise loss....

 • § 16-12. Samtidige reparasjoner

  Hvis det samtidig blir utført reparasjoner som omfattes av forsikringen og arbeider som ikke omfattes av noen tidstapforsikring, men som:

  • utføres til oppfyllelse av pålegg gitt av klasseinstitusjonen, eller
  • er nødvendige av hensyn til fartøyets evne til å oppfylle kravene til teknisk og operativ sikkerhet eller sine kontraktsforpliktelser, eller
  • gjelder ombygging, 
   erstatter assurandøren halvparten av den felles reparasjonstiden for begge grupper som faller utenfor egenandelsperioden. 


  Blir det samtidig utført reparasjoner vedrørende to havarier, som begge omfattes av forsikringen, gjelder regelen i første ledd tilsvarende for den tid som faller innenfor egenandelsperioden for det ene havariet, men ikke innenfor egenandelsperioden for det andre havariet.

  Blir det samtidig utført reparasjoner som omfattes av forsikringen og arbeider som omfattes av en annen tidstapforsikring, erstatter assurandøren halvparten av den felles reparasjonstid for begge grupper som faller utenfor egenandelsperioden. Dette gjelder også hvor reparasjonen under den andre forsikringsavtalen finner sted i egenandelsperioden under denne forsikringsavtalen. Blir det dessuten samtidig utført arbeider som ikke omfattes av noen tidstapforsikring, men som faller innenfor første ledd, erstatter assurandøren bare en fjerdepart av den felles reparasjonstid som faller utenfor egenandelsperioden.

  Ved anvendelse av reglene i første til tredje ledd skal hver enkelt gruppe arbeider ansees for å ha pågått i det antall dager den enkelte gruppe arbeider ville ha krevet hvis de var blitt utført separat, regnet fra det tidspunkt arbeidene ble påbegynt. Med mindre forholdene klart utpeker et annet tidspunkt, antas alle grupper arbeider for å være påbegynt ved fartøyets ankomst til verkstedet. Den forsinkelse som måtte oppstå fordi flere grupper arbeider er blitt utført samtidig, skal belastes alle grupper i forhold til det antall dager hver gruppe arbeider ville ha krevet hvis de var blitt utført separat, regnet fra det tidspunkt arbeidene ble påbegynt. Assurandørens ansvar skal ikke overstige det beløpet som ville blitt erstattet dersom det arbeidet han er ansvarlig for var blitt utført separat.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-12. Simultaneous repairs

  Sub-clause 4 was amended in 2016. Sub-clause 1 (b) was amended in the 2007 version. The provision is otherwise identical to the 2003 version, in which minor amendments in sub-clauses 2 and 3 were made, former sub-clause 1 (c) was deleted, while former sub-clause 1 (b) was split up into sub-clause...

 • § 16-13. Tidstap etter avslutningen av en reparasjon

  Etter avsluttet reparasjon erstatter assurandøren kun tidstap:

  • før fartøyet kan gjenoppta reisen eller virksomheten under den fraktavtale som var i kraft ved havaritidspunktet,
  • før fartøy som brukes i linjevirksomhet eller på annen måte følger en fast rute eller som opererer i et definert geografisk område, kan gjenoppta virksomheten,
  • ved forseiling av fartøyet til den første lasteplass under en fraktavtale som var bindende inngått før havaritidspunktet,
  • før passasjerskip kan gjenoppta virksomheten, men ikke utover fjorten dager.


  For tidstap etter avslutningen av reparasjonen gjelder § 16-10 tilsvarende.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-13. Loss of time after completion of repairs

  Sub-clause 1 (b) was amended in the 2013 Plan. This provision limits the insurer’s liability for loss of time that occurs after repairs have been completed. According to the main rule for calculating loss of time set out in Cl. 16-4, the insurer would have been fully liable for time lost after...

 • § 16-14. Reparasjoner etter utløpet av forsikringstiden

  Assurandøren svarer ikke for tidstap ved reparasjonsopphold som blir påbegynt senere enn to år etter utløpet av forsikringstiden.

  Tidstap ved reparasjonsopphold som påbegynnes etter utløpet av forsikringstiden erstattes etter reglene i § 16-5, selv om dagsbeløpet etter § 16-6 er avtalt, dersom dette leder til lavere erstatning.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-14. Repairs carried out after expiry of the insurance period

  The commentary was amended in the 2019 Version.  It follows from Cl. 2-11, sub-clause 1, that the decisive criterion as regards the insurer’s liability is whether the peril “strikes” during the insurance period; if so, the insurer is also liable for any loss that occurs later. If, for instance, t...

 • § 16-15. Assurandørens ansvar når fartøyet overdras til ny eier

  Når skader på fartøyet repareres i forbindelse med overdragelse til ny eier, svarer assurandøren ikke for tid som likevel ville gått tapt i forbindelse med overdragelsen. Må overdragelsen utsettes på grunn av reparasjoner som omfattes av forsikringen, erstatter assurandøren sikredes rentetap, fastsatt etter reglene i § 5-4, selv om fartøyet ikke ville hatt inntekt under utsettelsen.

  Erstatning etter første ledd skal ikke være høyere enn erstatningen beregnet på grunnlag av forsikringssummen pr. døgn og: 

  • den tid leveringen var utsatt med, eller
  • den tid som kunne påregnes å medgå til kjøperens reparasjon av fartøyet, med fradrag for avtalt egenandelsperiode. Egenandelsperioden regnes i løpende dager selv om rentetapet er forskjellig fra forsikringssummen pr. døgn. Det kan ikke kreves erstatning etter § 16-13 i disse tilfellene.


  Sikredes krav mot assurandøren kan ikke overdras til ny eier. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-15. Liability of the insurer when the vessel is transferred to a new owner

  Sub-clause 2 was amended in the 2010 version. Sub-clause 2 in the 1996 version was deleted in the 2003 version. Sub-clause 1 has not been amended and regulates the situation where damage to the ship is repaired in connection with the ship’s transfer to a new owner. In this case, the basic princip...

 • § 16-16. Forholdet til andre assurandører og felleshavari

  Reglene om dekningskrav i § 5-13 skal anvendes tilsvarende på:

  • sikredes krav på erstatning av tidstap og erstatning av driftsutgifter under flytting til verkstedet i henhold til
   § 12-11 eller § 12-13, eller tilsvarende bestemmelser i slike andre vilkår som fartøyets kaskoforsikring er dekket på, og
  • de krav sikrede forøvrig måtte ha på å få tapet erstattet av en annen assurandør eller i felleshavari.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 16-16. Relationship to other insurances and general average

  This provision has not been amended. However, amendments were made on points of substance in the Commentary in the 2010 version. It follows directly from Cl. 5-13 that the loss-of-hire insurer is subrogated to the assured’s claim against any third party who is liable for the loss of time for whic...