Translations

Scroll to the top

Kapittel 9: Forholdet mellom hovedassurandøren og koassurandørene

 • § 9-1. Definisjoner

  Med “hovedassurandør” menes den assurandør som ved forsikringens tegning er oppgitt som hovedassurandør.

  Med “koassurandør” menes andre assurandører som har påtatt seg forsikring mot samme fare av en andel av interessen og hefter direkte overfor sikrede.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-1. Definitions

  This Clause corresponds to Cl. 139 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 defines the term “claims leader” as the one who is stated as claims leader in the insurance contract. In practice, “claims leader” is used as the designation of the insurer who is to have contact with the assured in case of a...

 • § 9-2. Hovedassurandørens adgang til å opptre på vegne av koassurandørene

  Når ikke annet er avtalt, er hovedassurandøren berettiget til å treffe de disposisjoner som er nevnt i § 9-3 til § 9-9 med bindende virkning for koassurandørene. Han plikter i disse tilfellene såvidt mulig å ta hensyn til samtlige assurandørers interesse. 

  Selv om hovedassurandøren har opptrådt i strid med avtale med koassurandørene, eller på annen måte tilsidesatt disses tarv, er en disposisjon som han har truffet i henhold til § 9-3 til § 9-8, bindende for koassurandørene i forhold til sikrede, med mindre sikrede kjente eller burde ha kjent forholdet.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-2. The right of the claims leader to act on behalf of the co-insurers

  Sub-clause 1 was amended in the 2007 version. The sub-clause is otherwise identical to earlier versions of the 1996 Plan. Sub-clause 1, first sentence , establishes the general principle that the claims leader has the right to bind the co-insurers in relation to the assured to the extent that thi...

 • § 9-3. Opplagsplan

  Hovedassurandøren kan godkjenne opplagsplan etter § 3-26.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-3. Lay-up plan

  According to Cl. 3-26, the assured shall if the ship is to be laid up draw up a lay-up plan and submit it to the insurer for his approval. It is not practical to send this plan to all the co-insurers; it must be sufficient that it is approved by the claims leader. Other notifications pursuant to...

 • § 9-4. Meldinger i forbindelse med havari

  Meldinger i forbindelse med et havari kan gis til hovedassurandøren.

  Hovedassurandøren skal snarest mulig sende meldingene, sammen med opplysninger om kravet og beregnede kostnader, videre til vedkommende koassurandører.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-4. Notification of a casualty

  This Clause was amended in the 2013 Plan. Notifications of a casualty may be given to the claims leader with binding effect on the co-insurers, cf. sub-clause 1 . It is of great practical importance for the assured that, in the event of a casualty, he can look to the claims leader. If the...

 • § 9-5. Bergning

  Hovedassurandøren kan treffe tiltak med sikte på bergning. Han kan meddele sikrede at bergningen er oppgitt eller at assurandørene vil begrense sitt ansvar for omkostningene overensstemmende med § 4-21.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-5. Salvage

  This Clause corresponds to Cl. 142 of the 1964 Plan. The provision authorises the claims leader to decide if, and in the event how, a salvage operation shall be conducted, and to decide when to abandon the salvage operation or whether the insurer shall exercise his authority to limit his liabilit...

 • § 9-6. Flytting og reparasjon

  Hovedassurandøren treffer beslutninger i henhold til § 3-20 og § 12-10 til § 12-13. Har sikrede begjært fartøyet kondemnert, avgjør hovedassurandøren også om fartøyet skal flyttes i henhold til § 11-6.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-6. Removal and repairs

  This Clause corresponds to Cl. 143 of the 1964 Plan. The provision authorises the claims leader to grant requests for removal to a repair yard under Cl. 3-20 and to make decisions concerning repairs. The claims leader’s decision-making authority in relation to Cl. 3-20 is new and is based on...

 • § 9-7. Sikkerhetsstillelse

  Har hovedassurandøren i assurandørfellesskapets interesse stilt garanti eller kontragaranti for sikredes ansvar som følge av sammenstøt, støtning eller bergning, kan han beregne provisjon på 1 % av det avgitte garantibeløp. Hvis det stilles åpen garanti, beregnes provisjonen av det effektive bruttoansvar.

  Er koassurandøren underrettet om at hovedassurandøren har stilt garanti etter første ledd, må koassurandøren ikke utbetale erstatning i forbindelse med ansvaret direkte til sikrede.

  Koassurandøren kan ikke kompensere overfor hovedassurandøren med motkrav mot sikrede, med mindre han før sikkerheten ble stilt har tatt særskilt forbehold.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-7. Provision of security

  This provision corresponds to Cl. 144 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 regulates the claims leader’s right to commission from the co-insurers upon the provision of security. Under Cl. 5-12 the insurer does not have any obligation to provide security for the assured’s liability to third parties....

 • § 9-8. Tvist med tredjemann

  Gjør tredjemann gjeldende et ansvar som omfattes av forsikringen, eller har sikrede dekningskrav som assurandørene trer inn i, avgjør hovedassurandøren spørsmål om saksanlegg, anke og forlik.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-8. Disputes with third parties

  This Clause is identical to earlier versions of the 1996 Plan. The Commentary was amended in the 2007 Version in accordance with the amendment to Cl. 9-2. The claims leader should also be empowered to represent all the co-insurers in the event of legal proceedings against a third party. The Claus...

 • § 9-9. Erstatningsberegning

  Hovedassurandøren sørger for at det blir foretatt erstatningsberegning. Beregningen binder koassurandørene såfremt den er overensstemmende med forsikringsvilkårene.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-9. Claims adjustment

  The provision establishes that it is the claims leader who is responsible for the claims adjustment. In accordance with established practice, this is binding on the co-insurers, provided that it is in accordance with the insurance conditions. This implies that the claims leader’s discretionary...

 • § 9-10. Koassurandørens insolvens

  Er en koassurandør insolvent, skal sikrede dekke hans andel av de utgiftene hovedassurandøren har hatt på vegne av sikrede. Den insolvente koassurandørens andel av de utgiftene hovedassurandøren har hatt på vegne av assurandørfellesskapet, skal fordeles pro rata mellom hovedassurandøren og de øvrige koassurandørene.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-10. Insolvency of a co-insurer

  This Clause was amended in the 2013 Plan. The provision regulates the risk of a co-insurer becoming insolvent when the claims leader has had disbursements, part of which the co-insurer should have paid. According to the first sentence , the assured bears the risk of a co-insurer’s insolvency if t...

 • § 9-11. Renter av hovedassurandørens utlegg

  Hovedassurandøren har rett til å beregne renter på utlegg han har hatt på vegne av assurandørfellesskapet og sikrede. § 5-4 gjelder tilsvarende.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 9-11. Interest on the disbursements of the claims leader

  In practice, the claims leader will often make disbursements on behalf of all the insurers, e.g. for surveys. Accordingly, there is a need for a rule which entitles him to charge interest on these disbursements. For disbursements made by the claims leader on behalf of the assured, the duty of the...