Translations

Scroll to the top

Kapittel 7: Medforsikring av panthaver

 • § 7-1. Panthaverens rett mot assurandøren

  Er den interesse forsikringen gjelder pantsatt, beskytter forsikringen også panthaverens interesse, dog slik at assurandøren kan påberope seg reglene om identifikasjon i § 3-36 til § 3-38.

  Er det gitt melding til assurandøren om pantsettelsen, kommer reglene i § 7-2 til § 7-4 til anvendelse. Meldingen får virkning når den kommer frem til assurandøren.

  Assurandøren skal underrette panthaveren om at pantsettelsen er notert, og de virkninger det medfører.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 7-1. Rights of a mortgagee against the insurer

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. Sub-clause 1  states that the mortgagee's interest is automatically covered. The mortgagee is co-assured even though notice is not given pursuant to sub-clause 2. The consequence of failure to give such notice is simply that the mortgagee will...

 • § 7-2. Endring og oppsigelse av forsikringsavtalen

  Er forsikringsavtalen endret eller oppsagt, gjelder dette ikke i forhold til panthaveren, med mindre assurandøren har varslet ham særskilt om forholdet med minst fjorten dagers varsel. Dette gjelder likevel ikke ved krigsforsikring, jfr. § 15-8 første ledd annet punkt.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 7-2. Amendments and cancellation of the insurance

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. The first sentence of the provision states that amendments to or cancellation of the insurance contract may not be invoked against the mortgagee unless he has been notified by the insurer. This expands somewhat the mortgagee's protection in...

 • § 7-3. Havaribehandling, erstatningsberegning m.v.

  De avgjørelser som er nødvendige i anledning av havari, erstatningsberegning eller gjennomføring av krav mot tredjemann, kan skje uten panthavers medvirkning.

  Retten til erstatning for totaltap kan ikke frafalles helt eller delvis til skade for panthaveren.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 7-3. Handling of claims, claims adjustments, etc.

  The Commentary to this Clause was rewritten in 2016. Sub-clause 1 reflects the situation in marine insurance where it is most practical for the person effecting the insurance or the assured who is responsible for the operation of the ship, to have authority to negotiate the settlement of the clai...

 • § 7-4. Utbetaling av erstatningen

  Ved totaltap skal panthaverens interesse dekkes først.

  Erstatning for skade som for ett enkelt havari overstiger 5 % av forsikringssummen kan assurandøren uten samtykke fra panthaveren bare betale mot kvittert regning for utført reparasjon. Er fartøyet forsikret mot samme fare hos flere assurandører, gjelder denne begrensning for de samlede utbetalinger fra assurandørene.

  Erstatning etter § 12-1 fjerde ledd og § 12-2 kan ikke utbetales uten samtykke fra panthaveren.

  Erstatning for tidstap kan ikke utbetales uten samtykke fra panthaver som har pant i fartøyets fraktinntekter.

  Ansvar overfor tredjemann, som assurandøren svarer for, kan han bare utbetale mot kvittering fra tredjemann.

  Uten panthaverens samtykke kan assurandøren bare motregne med krav som utspringer av forsikringsforholdet for vedkommende fartøy, og som er forfalt i løpet av de siste to år før utbetalingen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 7-4. Payment of compensation

  The Commentary to this Clause was rewritten in the 2013 Plan Version 2016 and further amended in the 2019 Version. Sub-clause 1 gives the mortgagee priority in the event of total loss. Parties other than the owner may also be entitled to compensation. Hence, the rule states that the mortgagee is...