Translations

Scroll to the top

§ 5-25. Regler vedrørende anmeldelse av havari og foreldelse for forsikringsavtaler som er underlagt finsk lov og jurisdiksjon

Dersom assurandøren helt eller delvis avviser et krav, skal han gi sikrede melding om at sikredes rett til å kreve erstatning bortfaller dersom han ikke henviser kravet til den finske dispasjøren for avgjørelse innen ett år. Foreldelsesfristen løper fra den dagen sikrede mottok skriftlig melding om assurandørens avgjørelse og denne foreldelsesfristen.

Assurandøren skal sammen med sin avgjørelse av kravet gi sikrede opplysninger om klageordningen og særlig opplysning om tidsfristen for å henvise kravet til avgjørelse hos den finske dispasjøren. 

Assurandøren dekker dispasjørens utgifter og godtgjørelse.