Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Assurandørens rett til å overta forsikringsgjenstanden ved utbetaling av erstatning

 • § 5-19. Assurandørens rett til å overta forsikringsgjenstanden

  Ved betaling av erstatning for skade og totaltap trer assurandøren inn i sikredes rett til forsikringsgjenstanden eller de deler av forsikringsgjenstanden som er erstattet, med mindre han senest ved utbetalingen gir avkall på retten. § 2-4 får tilsvarende anvendelse.

  Ved totaltap plikter sikrede å skaffe assurandøren hjemmel til forsikringsgjenstanden og å utlevere alle dokumenter som er av betydning for ham som eier. Omkostninger som påløper i denne forbindelse, bæres av assurandøren.

  Ved skade får § 5-13, annet ledd, første punkt tilsvarende anvendelse.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-19. Right of the insurer to take over the object insured

  This Clause corresponds to Clauses 102 and 103 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 is a merger of sub-clauses 1, first sentences, of clauses 102 and 103 of the 1964 Plan, and confirms the principle that, upon payment of compensation, the insurer is subrogated to the assured’s rights in the object...

 • § 5-20. Heftelser på forsikringsgjenstanden

  Hvis assurandøren etter at han har overtatt hele eller deler av forsikringsgjenstanden i henhold til § 5-19 blir pålagt å bekoste fjerning av den, skal sikrede refundere ham den del av omkostningene som overstiger verdien av det fjernede.

  Hvis forsikringsgjenstanden hefter for ansvar som ikke omfattes av forsikringen, skal sikrede forsåvidt holde assurandøren skadesløs.

  Hvis sikrede for å begrense sitt ansvar overfor tredjemann må abandonere fartøyet, kan dette skje uten hinder av assurandørens rett etter § 5-19.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-20. Charges on the object insured

  This Clause corresponds to Cl. 104 of the 1964 Plan. Sub-clause 1 regulates the position where the insurer is ordered to remove objects (wreck, equipment) which he has taken over. In the 1964 Plan, the rule applied only to the insurer’s take-over of the wreck; now it also applies to damage, e.g.,...

 • § 5-21. Bevaring av forsikringsgjenstanden

  Assurandøren svarer for omkostningene ved nødvendige foranstaltninger til bevaring av forsikringsgjenstanden etter det havari som gir sikrede rett til totaltapserstatning. Sikrede plikter å treffe slike foranstaltninger også etter at forsikringsgjenstanden er overtatt av assurandøren, dersom denne ikke selv har anledning til å vareta sine interesser.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-21. Preservation of the object insured

  This Clause is identical to Cl. 105 of the 1964 Plan. Under Cl. 3-30, it is the assured’s duty to take measures to avert or minimise loss, and under Cl. 4-12 the insurer shall cover the costs involved in such measures. However, it may be doubtful whether these rules are applicable if it has alrea...

 • § 5-22. Assurandørens rett til erstatning for skade på forsikringsgjenstanden

  Assurandøren inntrer i sikredes krav mot tredjemann på erstatning for skade på forsikringsgjenstanden. Dette gjelder dog ikke krav etter forsikringsavtale.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-22. Right of subrogation of the insurer in respect of damage to the object insured

  This Clause is identical to Cl. 106 of the 1964 Plan. When the insurer takes over the object insured, the question arises as to what will happen to the claims for damages the assured has against third parties in connection with damage to the object insured. If a claim has arisen from the casualty...