Translations

Scroll to the top

Avsnitt 3: Sikredes dekningskrav mot tredjemann

 • § 5-13. Assurandørens rett til å tre inn i dekningskrav som sikrede har mot tredjemann

  Kan sikrede forlange at tredjemann erstatter tapet, inntrer assurandøren ved utbetalingen av erstatningen i sikredes rett mot tredjemann. Regelen i § 4-14 får tilsvarende anvendelse.

  Svarer assurandøren bare delvis for tapet, deles kravet forholdsmessig mellom assurandøren og sikrede. Det samme gjelder hvis erstatning for det fulle tap ville bli betalt med et høyere beløp av tredjemann enn av assurandøren, men tredjemann bare hefter for en andel av tapet eller hele tapsbeløpet ikke kan inndrives.

  Hvis assurandørens krav utbringer et høyere nettobeløp enn det han har betalt til sikrede med tillegg av renter, tilfaller det overskytende sikrede.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-13. Right of subrogation of the insurer to claims by the assured for damages against third parties

  The Commentary was amended in 2016. Sub-clause 1 establishes the insurer’s right to be subrogated to the assured’s claims against third parties. When the assured has a claim for damages against a third party on account of a loss, either wholly or in part, e.g., as a general average contribution o...

 • § 5-14. Fraskrivelse av dekningskravet

  Assurandørens ansvar nedsettes med det beløp han blir avskåret fra å innkreve som følge av at sikrede har fraskrevet seg retten til å kreve erstatning av tredjemann, dersom fraskrivelsen enten ikke kan ansees sedvanlig i vedkommende fart, eller er skjedd i strid med forskrift som assurandøren har gitt med hjemmel i § 3-28.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-14. Waiver of claim for damages

  This Clause is identical to Cl. 97 of the 1964 Plan. The Clause regulates the effect of the assured’s waiver of his right to claim damages from a third party. It is primarily applicable in connection with damages in a contractual relationship where the assured has waived in advance his right to...

 • § 5-15. Sikredes plikt til å bistå assurandøren med opplysninger og dokumenter

  Sikrede skal på forlangende gi assurandøren alle opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for ham, og som er av betydning for gjennomføringen av assurandørens krav.

  Også før assurandøren har overtatt kravet, har han rett til å gjøre seg kjent med alle dokumenter og andre bevisligheter.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-15. Duty of the assured to assist the insurer with information and documents

  This Clause corresponds to Cl. 98 of the 1964 Plan. As regards the interpretation of sub-clause 1, reference is made to what is stated in Cl. 5-1, sub-clause 1. Cl. 98, sub-clause 2, second sentence, of the 1964 Plan, contained a provision to the effect that, in the event of litigation between th...

 • § 5-16. Sikredes plikt til å bevare og sikre kravet

  Sikrede plikter å foreta det nødvendige for å bevare og sikre kravet inntil assurandøren selv kan ivareta sine interesser. Hvis det er påkrevet, skal sikrede benytte kyndig teknisk og juridisk bistand.

  Unnlater sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt å oppfylle sine plikter etter foregående ledd, blir han ansvarlig for det tap assurandøren er påført ved forsømmelsen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-16. Duty of the assured to maintain and safeguard the claim

  The Commentary was amended in the 2019 Version. Under sub-clause 1 , the assured shall secure a claim against third parties on behalf of the insurer. The provision is particularly relevant where the owner has the right to claim general average contributions from the cargo. The owner has the right...

 • § 5-17. Avgjørelse av spørsmålet om saksanlegg eller anke

  Er det uenighet mellom assurandøren og sikrede om saksanlegg eller anke vedrørende dekningskrav mot tredjemann, får § 5-11 tilsvarende anvendelse.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-17. Decisions concerning legal proceedings or appeals

  This Clause is identical to Cl. 100 of the 1964 Plan. When the assured has a claim for damages against a third party, the latter will very often have a counterclaim against the assured. Such counterclaims must often be covered by the P&I insurer, whereas the claims for damages will usually accrue...

 • § 5-18. Bergelønn som innebærer kompensasjon for tap som assurandøren har dekket

  Har sikrede lidt tap i forbindelse med et bergningsforetagende, og mottar han bergelønn eller andel av bergelønn, plikter han av det mottatte å tilbakebetale assurandøren hva denne har betalt som erstatning for tapet.

  § 5-13 til § 5-17 får tilsvarende anvendelse.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 5-18. Salvage award which entails compensation for loss covered by the insurer

  This Clause is identical to Cl. 101 of the 1964 Plan. Under Section 446 (f) of the Norwegian Maritime Code, the material loss sustained by the salvor in connection with the salvage operation shall be taken into account when the salvage award is determined. Under Section 451, first sub-clause, of...