Translations

Scroll to the top

Kapittel 4: Assurandørens erstatningsansvar

  • Avsnitt 1: Alminnelige regler om assurandørens ansvar

  • Avsnitt 2: Redningsomkostninger, herunder bergelønn og felleshavari

  • Avsnitt 3: Dekning av sikredes ansvar overfor tredjemann

  • Avsnitt 4: Forsikringssummen som grense for assurandørens ansvar