Translations

Scroll to the top

§ 20-13. Sammenstøtsansvar/Til § 13-1

I tillegg til begrensningene i § 13-1 annet ledd gjelder:
Assurandøren dekker ikke ansvar i henhold til § 13-1 for skade på eller tap av fisk eller innretning for oppbevaring av levende fisk, når skaden eller tapet skjer i forbindelse med anløp av vedkommende innretning for lasting eller lossing. Med anløp menes ankomst, oppankring, arbeid, lossing, lasting og avgang.