Translations

Scroll to the top

§ 20-10. Begrenset maskinskadedekning

Med mindre annet er avtalt i forsikringsavtalen, svarer assurandøren bare for skade på:

  • maskineri med tilbehør, 
  • rørledninger og elektriske ledninger utenfor maskineriet, og
  • elektronisk utstyr

såfremt skaden er en følge av at fartøyet har vært utsatt for sammenstøt, støtning, jordskjelv, eksplosjon utenfor maskinrommet, brann, eller at fartøyet er sunket eller kantret, eller at fartøyet er blitt fylt med vann som følge av brudd på en slange eller et rør om bord i fartøyet såfremt bruddet ikke var forårsaket av korrosjon eller alder. Skader på elektronisk utstyr som skyldes hårdtvær skal likevel erstattes når det ved samme havari er oppstått slike skader på skrog eller overbygning.