Translations

Scroll to the top

Avsnitt 4: Tidstapforsikring

 • § 18-43. Hovedregler om assurandørens ansvar

  Forsikringen omfatter tap som skyldes at MOUen helt eller delvis har vært ute av inntektsgivende virksomhet på grunn av skade på MOUen, såfremt skaden er erstatningsmessig etter Planen, eller ville ha vært det dersom det ikke hadde vært avtalt egenandel, jfr. § 18-33.  Er kaskoforsikringen tegnet på andre vilkår enn Planen, og disse vilkårene er skriftlig akseptert av assurandøren, skal reglene i Planens kapittel 18 avsnitt 2 erstattes med de korresponderende vilkårene i vedkommende forsikring ved vurderingen av om skaden er erstatningsmessig. 

  Forsikringen omfatter også tap som skyldes at MOUen helt eller delvis er ute av inntektsgivende virksomhet:

  • fordi den er grunnstøtt,
  • fordi den som følge av fysisk innestengning (bortsett fra innestengning på grunn av is) er forhindret fra å forlate en havn eller et lignende avgrenset område, eller
  • som følge av tiltak for å berge eller fjerne skadet last, eller
  • som følge av en begivenhet som er dekningsmessig i felleshavari i henhold til York-Antwerpen reglene 2016.  

  Assurandørens ansvar for tidstap som følge av et enkelt havari og for det totale tidstap som følge av havarier inntruffet i forsikringstiden, er begrenset til forsikringssummen per døgn multiplisert med det antall erstatningsdager per havari og i alt som er angitt i forsikringsavtalen.

  Alt inntektstap som er omfattet av forsikringen reduserer omfanget av assurandørens ansvar fra og med skadedatoen på MOUen. Forsikringsavtalen vil dog automatisk tre i kraft igjen med den opprinnelige ansvarssummen mot en tilleggspremie på 100 % av den avtalte premien for vedkommende MOU, beregnet pro rata basert på opprinnelig ansvarssum og uten hensyn til tid.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-43. Main rules regarding the liability of the insurer

  This Clause was new in the 2013 Plan and  was amended in the 2019 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-1. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-1.

 • § 18-44. Totaltap

  Assurandøren svarer ikke for tidstap som følge av et havari som gir sikrede rett til totaltapserstatning etter kapittel 18 eller etter de korresponderende vilkårene i den kaskoforsikringen som gjelder for MOUen i henhold til § 18-43 første ledd annet punkt. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-44. Total loss

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-2. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-2.

 • § 18-45. Hovedregel om beregning av erstatningen

  Erstatningen fastsettes på grunnlag av den tid MOUen har vært ute av inntektsgivende virksomhet (tidstapet) og inntektstapet per døgn (dagsbeløpet). Tidstap som er inntrådt før begivenhetene beskrevet i § 18-43 har inntruffet, erstattes ikke.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-45. Main rule for calculating compensation

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-3. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-3.

 • § 18-46. Beregningen av tidstapet

  Tidstapet angis i dager, timer og minutter. Tid hvor MOUen bare delvis har vært ute av inntektsgivende virksomhet, omregnes til tilsvarende tid med full driftsstans.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-46. Calculation of the loss of time

  This Clause was new in the 2013 Plan and was amended in the 2019 Version. The Clause  is verbatim the same as Cl. 16-4. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-4.

 • § 18-47. Dagsbeløpet

  Sikredes inntektstap per døgn (dagsbeløpet) skal settes lik frakten pr. døgn i henhold til den løpende fraktavtale, med fradrag av utgifter som sikrede har eller burde ha spart som følge av at MOUen ikke har vært i regulær drift.

  Hvis MOUen er usluttet, beregnes dagsbeløpet på grunnlag av de gjennomsnittlige fraktrater for MOUer av vedkommende type, størrelse og operasjonsområde i det tidsrom MOUen er ute av inntektsgivende virksomhet.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-47. The daily amount

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-5 apart from the words “area of operation” which are added to sub-clause 2. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-5. This Clause lays down rules for calculating the daily amount under open insurance contracts, i.e....

 • § 18-48. Avtalt dagsbeløp

  Hvis det i forsikringsavtalen er angitt at inntektstapet skal erstattes med et bestemt beløp pr. døgn, anses beløpet som avtalt dagsbeløp hvis ikke noe annet klart fremgår av forholdene.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-48. Agreed daily amount

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-6. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-6. This Clause regulates the agreed daily amount. As mentioned under Cl. 18-47, the daily amount is usually agreed; the reason for doing so is to avoid difficulties in...

 • § 18-49. Egenandelsperiode

  For hvert enkelt havari fastsettes en egenandelsperiode som regnes fra tidstapets begynnelse og varer inntil tidstapet som følge av havariet, beregnet etter regelen i § 18-46, annet punkt, er nådd opp i den egenandelsperiode som er angitt i forsikringsavtalen. Tidstap i egenandelsperioden erstattes ikke av assurandøren.

  Skade som skyldes hårdtvær eller gange i is, og som er oppstått i tiden fra avgangen fra en havn eller sted til anløpet av neste havn eller sted, regnes som ett enkelt havari. 

  Skader som skyldes hårdtvær og som er oppstått som et resultat av samme atmosfæriske forstyrrelse mens MOUen er stasjonær på ett sted, skal anses som ett enkelt havari.   

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-49. Deductible period

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 16-7. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-7.  Sub-clause 1 is verbatim the same as Cl. 16-7, sub-clause 1. In sub-clause 2 the words “or location” is added as MOUs seldom enters ports but rather more often moves between...

 • § 18-50. Besiktelse av skadene

  Bestemmelsen i § 18-27 gjelder tilsvarende for denne forsikring.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-50. Survey of damage

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-8. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-8.

 • § 18-51. Valg av reparasjonssted

  Assurandøren kan forlange at det blir innhentet anbud på reparasjons-arbeidet fra de reparatører han ønsker. Hvis sikrede ikke innhenter slike anbud, kan assurandøren gjøre det.

  Har sikrede på grunn av særlige omstendigheter rimelig grunn til å motsette seg at reparasjonen blir utført av en av de reparatørene som har gitt anbud, kan han kreve at anbudet fra dette verksted settes ut av betraktning.

  Sikrede bestemmer hvilken reparatør som skal benyttes. Assurandørens ansvar er likevel begrenset til tidstapet etter det anbud som ville ha medført det minste tidstap av de anbud som sikrede ville ha kunnet kreve dekket under kaskoforsikringen. Velger sikrede denne reparatøren, skal erstatningsoppgjøret bygge på det faktiske tidstapet, selv om dette er større enn hva anbudet forutsatte. Er kaskoforsikringen tegnet på andre vilkår enn Planen, og disse vilkårene er skriftlig akseptert av assurandøren, er assurandørens ansvar begrenset til tidstapet etter det anbud som ville ha medført det minste tidstap pluss en halvpart av det ytterligere tidstap som oppstår. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-51. Choice of repairer

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-9. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-9.

 • § 18-52. Forseiling til reparasjonssted o.l.

  Tidstap ved forseiling til verksted belastes den gruppe arbeider som har nødvendiggjort forseilingen.   

  Hvis forseiling til verkstedet var nødvendiggjort av mer enn en gruppe arbeider, fordeles forseilingstiden i forhold til den tid hver gruppe arbeider ville ha krevet hvis de var utført separat. Forseiling i egenandelsperioden fordeles ikke.

  Reglene i første og annet ledd gjelder også for tidstap ved besiktelser, innhenting av anbud, tankrengjøring, venting for selve reparasjonen og lignende forhold som er nødvendige for at arbeidet skal kunne utføres.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-52. Move to the repair location, etc.

  This Clause was new in the 2013 Plan and is nearly verbatim the same as Cl. 16-10, but the words “class of works” has been replaced by “category of work”. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-10.

 • § 18-53. Ekstraomkostninger anvendt for å spare tid

  Assurandøren svarer for ekstraomkostninger ved midlertidige reparasjoner og ved ekstraordinære tiltak, iverksatt for å avverge eller begrense tidstap som forsikringen omfatter, i den utstrekning disse ekstraomkostninger ikke skal dekkes av kaskoassurandøren. Er kaskoforsikringen tegnet på andre vilkår enn Planen, og disse vilkårene er skriftlig akseptert av assurandøren, får reglene i § 18-43 første ledd annet punkt anvendelse.   

  Assurandøren svarer likevel ikke utover det beløp han skulle ha betalt dersom foranstaltningene ikke var blitt foretatt.

  Dersom tid spares for sikrede, skal han bære en andel av ekstraomkostningene i forhold til den tid som spares for hans regning.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-53. Extra costs incurred in order to save time

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-11. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-11.

 • § 18-54. Samtidige reparasjoner

  Hvis det samtidig blir utført reparasjoner som omfattes av forsikringen, og arbeider som ikke omfattes av noen tidstapforsikring, men som:

  • utføres til oppfyllelse av pålegg gitt av klasseinstitusjonen, eller 
  • er nødvendige av hensyn til MOUens evne til å oppfylle kravene til teknisk og operativ sikkerhet eller sine kontraktsforpliktelser eller 
  • gjelder ombygging av MOUen,

  erstatter assurandøren halvparten av den felles reparasjonstiden som faller utenfor egenandelsperioden. Arbeid under (a) til (c) som ikke ville ført til inntektstap for MOUen dersom arbeidet ble utført separat og som ikke ville ha forsinket reparasjonen av havariskaden skal ikke tas i betraktning. Dersom en havariskade oppdages eller oppstår i en periode MOUen er uten inntekt som følge av arbeid nevnt i (a) til (c), skal reparasjonstid for arbeid utført samtidig med planlagt arbeid under (a) til (c) ikke erstattes. 

  Blir det samtidig utført reparasjoner vedrørende to havarier som begge omfattes av forsikringen, gjelder regelen i første ledd tilsvarende for den tid som faller innenfor egenandelsperioden for det ene havariet, men ikke
  innenfor egenandelsperioden for det andre havariet.

  Blir det samtidig utført reparasjoner som omfattes av forsikringen og arbeider som omfattes av en annen tidstapforsikring, erstatter assurandøren halvparten av den felles reparasjonstid som faller utenfor egenandelsperioden. Dette gjelder også hvor reparasjonen under den andre forsikringsavtalen finner sted i egenandelsperioden under denne forsikringsavtalen. Blir det dessuten samtidig utført arbeider som ikke omfattes av noen tidstapforsikring, men som faller innenfor første ledd, erstatter assurandøren bare en fjerdepart av den felles reparasjonstid som faller utenfor egenandelsperioden.   

  Ved anvendelse av reglene i første til tredje ledd skal hver enkelt gruppe arbeider ansees for å ha pågått i det antall dager arbeidene ville ha krevet hvis hver gruppe arbeid var blitt utført separat, regnet fra det tidspunkt arbeidene ble påbegynt. Med mindre forholdene klart utpeker et annet tidspunkt, antas alle grupper arbeider for å være påbegynt ved MOUens ankomst til reparasjonsstedet. Den forsinkelse som måtte oppstå fordi flere grupper arbeider er blitt utført samtidig, skal belastes alle grupper i forhold til det antall dager hver gruppe arbeide ville ha krevet hvis de var blitt utført separat, regnet fra det tidspunkt arbeidene ble påbegynt.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-54. Simultaneous works

  This Clause was new in the 2013 Plan and corresponds to Cl. 16-12. In addition to some editorial amendments substantive amendments were done in 2013 Plan compared to Cl. 16-12 by adding two new sentences to sub-clause 1. The Commentary to Cl. 16-12 is relevant also to Cl. 18-54 and is therefore...

 • § 18-55. Tidstap etter avslutningen av en reparasjon

  Etter avsluttet reparasjon erstatter assurandøren kun tidstap:

  • inntil MOUen kan gjenoppta virksomheten under kontrakten som var i kraft ved havaritidspunktet, eller
  • mens MOUen flyttes tilbake til en posisjon som tilsvarer den posisjonen hvor MOUen uten havariet ville startet forflytning til neste område under en kontrakt som var bindende inngått før MOUen startet forflytning til reparasjonsstedet. 


  For tidstap etter avslutningen av reparasjonen gjelder § 18-52 tilsvarende. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-55. Loss of time after completion of repairs

  This Clause was new in the 2013 Plan and is corresponding to Cl. 16-13, but letters (b) and (d) are not deemed relevant to MOUs and are therefore not included in Cl. 18-55. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-13, letter (a) of Cl. 18-55 is for the purpose of cover unamended even though...

 • § 18-56. Reparasjoner etter utløpet av forsikringstiden

  Assurandøren svarer ikke for tidstap ved reparasjonsopphold som blir påbegynt senere enn to år etter utløpet av forsikringstiden.

  Tidstap ved reparasjonsopphold som påbegynnes etter utløpet av forsikringstiden erstattes etter reglene i § 18-47, selv om dagsbeløpet etter § 18-48 er avtalt, dersom dette leder til lavere erstatning.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-56. Repairs carried out after expiry of the insurance period

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-14. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-14.

 • § 18-57. Assurandørens ansvar når MOUen overdras til ny eier

  Når skader på MOUen repareres i forbindelse med overdragelse til ny eier, svarer assurandøren ikke for tid som likevel ville gått tapt i forbindelse med overdragelsen. Må overdragelsen utsettes på grunn av reparasjoner som omfattes av forsikringen, erstatter assurandøren sikredes rentetap, fastsatt etter reglene i § 5-4, selv om MOUen ikke ville hatt inntekt under utsettelsen.

  Erstatning etter første ledd skal ikke være høyere enn erstatningen beregnet på grunnlag av forsikringssummen pr. døgn og

  • den tid leveringen var utsatt med, eller
  • den tid som kunne påregnes å medgå til kjøperens reparasjon av MOU,
   med fradrag for avtalt egenandelsperiode. Egenandelsperioden regnes i løpende dager selv om rentetapet er forskjellig fra forsikringssummen pr. døgn. Det kan ikke kreves erstatning etter § 18-55 i disse tilfellene.

  Sikredes krav mot assurandøren kan ikke overdras til ny eier.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-57. Liability of the insurer when the MOU is transferred to a new owner

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-15. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-15.

 • § 18-58. Forholdet til andre assurandører og felleshavari

  Reglene om dekningskrav i § 5-13 skal anvendes tilsvarende på:

  • sikredes krav på erstatning av tidstap og erstatning av driftsutgifter under flytting til verkstedet i henhold til § 18-28 eller § 18-30, eller tilsvarende bestemmelser i slike andre vilkår som MOUens kaskoforsikring er dekket på, og
  • de krav sikrede forøvrig måtte ha på å få tapet erstattet av en annen assurandør eller i felleshavari.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 18-58. Relationship to other insurances and general average

  This Clause was new in the 2013 Plan and is verbatim the same as Cl. 16-16. Reference is made to the Commentary to Cl. 16-16.